Monday, October 25, 2010

Fiqh Melintasi Agama

 

Oleh

Muhammad Fakhruddin Ismail

http://din86.blogspot.com/

 

             Perlu diakui atau tidak di antara dilema fiqh paling serius ialah tatkala berhubungan dengan perbahasan yang melibatkan kalangan di luar komunitinya, iaitu non-Muslim,apapun agama dan aliran kepercayaannya.Dimensi keuniversalan fiqh seakan-akan tersimpan di laci atau mungkin hilang entah kemana.Fiqh ini telah menyebarkan kebencian dan kecurigaan terhadap agama lain.

Ada beberapa istilah yang selalu dianggap musuh dalam fiqh klasik iaitu “musyrik”, “murtad” dan “kafir” seolah-olah memberi peringatan keras dalam menghadapi kalangan tersebut. Apakah islam memang benar-benar sebagai agama yang menyebarkan permusuhan dan kekerasan, sebagaimana dituduh banyak orientalis?

Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita harus bekerja keras dalam membaca fiqh klasik.Perlu perspektif baru terhadap fiqh, iaitu meletakkannya kembali sebagai produk budaya dan produk hadir dalam zaman tertentu untuk komuniti tertentu pula. Selama ni bila membaca kitab-kitab fiqh, maka fiqh seakan-akan terlalu “dimanja” oleh pembacanya.Selain itu ada juga fiqh dijadikan supaya kepatuhan dan ketundukan terhadap sebuah aliran dan mazhab tertentu. Fiqh seakan-akan harus menentukan pilihan: Syafi’yah, malikiyah, Hanabilah atau hanafiyah.

Dalam hal pembaharuan fiqh, sebenarnya telah muncul beberapa tokoh besar antara lain Dr Yusuf al-Qaradhawi, Jamal al-Banna, Dr. Ali Jum’ah, Muhammad Syahrur dan beberapa tokoh lain.Mereka melihat betapa pentingnya membaca fiqh klasik secara mendalam, bukan dalam hal membongkar-pasang fiqh yang ada, melainkan dalam hal memperbaharui fiqh dan ushul fiqh untuk menjawab beberapa realiti problem zaman ini.Malah ada sebahagian kalangan,yang ingin menjadikan fiqh bukan cara atau alat untuk memahami doktrin keagamaan,melainkan sebagai dogma yang kaku dan keras.

Faktor terpenting yang menyebabkan kebekuan pemahaman itu ialah kecenderungan untuk mengagungkan suatu masa tertentu sebagai masa yang paling islami. Dikalangan aktiviti gerakan islam berkembang suatu trend untuk menjadikan masa tertentu yang diidentifikasi sebagai golangan “al-salaf al-shalih” sebagai the golden ages Islam, sehingga diposisikan sebagai suatu kebenaran bagi setiap pemikiran bagi umat Islam generasi berikutnya. Apapun pemikiran atau praktik keberagamaan yang berkembang saat itu dianggap sebagai yang paling benar, kerana paling dekat dengan petunjuk Nabi. Akibatnya, setiap perkembangan yang muncul seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap sebagai “ancaman” terhadap Islam tetapi tidaklah kesemua mereka seperti itu.

Kecenderungan itu menyebabkan rumusan hukum dan metode istinbath yang diperkenalkan ulamak terdahulu dianggap final, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk dikembangkan secara dinamik,kreatif,apalagi dimodifikasikan. Sejumlah sarjana yang berupaya menawarkan kemestian pemikiran (re-thinking) atau tajdid dalam bidang ushul fiqh bukannya disambut, melainkan dicemoh dan dicerla malah seolah-olah ingin menyesatkan tokoh-tokoh tersebut.

Dr. Hasan al-Turabi pemikir utama Republik Islam Sudan menyatakan kesimpulannya, fiqh kita saat ini lebih berorientasi pada ijtihad dalam persoalan ibadah ritual dan masalah-masalah kekeluargaan, sementara persoalan hukum, ekonomi, hubungan luar negeri, dan sebagainya belum memiliki tempat yang semestinya dalam kajian fiqh.

Tentu sahaja, konteks dimasa lalu dengan masa kini dan masa yang akan datang pasti berbeza. Masyarakat modern mempunyai sikap yang jauh berbeza dengan apa yang dihadapi masyarakat Arab di zaman dahulu.Mungkin juga letak geografi dimana Islam diturunkan dengan letaknya geografi beberapa Negara lainnya memberikan inspirasi bagi lahirnya sebuah tafsir baharu terhadap doktrin dan dogma keagamaan.

Perbezaan konteks dan sejarah inilah yang menyebabkan perlunya pembacaan yang bersifat antara syari’ah dan maqasid al-Syari’ah. Jika tidak, akibatnya syariat akan mengalami kemandulan. Yang tampak ke permukaan adalah wajah fiqh yang keras dan kaku. Fiqh sebagai cara mengambil kesimpulan sebuah hukum yang berasal dari sumber asli agama (al-Quran dan Hadis) pada akhirnya juga menjadi suatu pengetahuan daripada upaya memfungsikankan doktrin keagamaan untuk mnyelesaikan ketegangan yang terjadi dalam realiti sehari-hari.

Dr. Yusuf al-Qaradhawi melihat kenyataan mandulnya fiqh yang dimulai dengan perbahasan mengenai ibadah.Menurutnya kerakteristik fiqh seperti ini telah memandulkan cara pandang fiqh terhadap masalah-masalah sosial,politik dan ekonomi. Kerananya, Qardhawi mengajukan alternative pemikiran agar priority (fiqh al-awlawiyat), iaitu fiqh yang dapat dijadikan sinaran baru bagi problem kemanusiaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, Syariat diharapkan tidak lagi hanya mengupas masalah hubungan manusia dengan tuhan, melainkan mencuba dalam perkara masalah-masalah kemanusiaan. Fiqh didesak untuk menyentuh isu-isu kesetaraan gender (fiqh al-mar’ah), kenegaraan (fiqh al-dawlah), kewarganegaraan (fiqh al-muwathanah) dan lain-lain.

Oleh itu fiqh harus mempertimbangkan faktor keragaman masyarakat, dan harus memberikan perhatian yang lebih terhadap non-muslim. Jika ini boleh dilakukan, maka akan membawa ke arah positif bagi fiqh dan Islam pada umumnya, kerana sesuai dengan semangatnya yang mampu mengharungi zaman.Bahkan Imam al-Syatibi menyatakan kemaslahatan yang berkaitan syariat dan masalah-masalah ketuhanan pun harus memperhatikan adat dan tradisi. Kerana pada hakikatnya antara kemaslahatan duniawi dan memaslahatan ukhrawi tidak bertentangan.Keduanya ibarat dua belah mata wang logam dan saling menyempurnakan.

Selain itu fiqh semestinya boleh menjadi teori-teori sosial modern sebagai rujukan dalam mengambil sebuah hukum. Contohnya yang sangat tepat dalam hal ini adalah fiqh terhadap kewarganegaraan dan demokrasi. Agar fiqh dapat berinteraksi dengan konsep-konsep modern, seharusnya “membuka diri” dan memahami konsep tersebut secara mendasar dan tidak sempit. Fiqh tidak hadir sebagai konsep yang menafikan konsep lain, melainkan dapat memberikan ruh terhadap teori-teori modern.

Di antara konsep yang masih dipertahankan para ulamak fiqh dan belum mendapat perhatian serius untuk dicermati secara seksama, iaitu berkaitan masalah hubungan umat Muslim dengan non-Muslim. Bahkan bila ditanya persoalan apa dalam fiqh yang belum mendapatkan penyelesaian secara adil? Tentau sahaja, jawapannya adalah fiqh hubungan antara agama. Lihat sahaja symbol-simbol keagamaan yang secara sempit menganjurkan sikap keras terhadap agama lain. Dalam banyak ayat, terutama bila dibaca secara harfiah, maka akan disimpulkan secara kaku dan keras. Misalnya ayat 120 surah al-Baqarah. Allah berfirman:

Maksudnya: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka” (al-Baqarah:120)

Menurut Syaikh Muhammad Thahir bin Asyur dalam tafsirnya menjelaskan kalimat hatta tattabi’a milltahum (hingga kamu mengikuti agama mereka) adalah kinayah kalimat yang mengandung makna bukan bunyi teksnya) dan tidak adanya kemungkinan bagi orang Yahudi dan Nasrani untuk memeluk Islam ketika itu kerana mereka tidak rela kepada Rasul kecuali (kalau Rasul) mengikuti agama/tatacara mereka. Maka ini bererti bahawa mereka tidak mungkin mengikuti agama beliau; dan kerana keikutan Nabi pada ajaran mereka merupakan sesuatu yang mustahil, maka kerelaan mereka terhadap beliau (Nabi) pun demikian. Ini sama dengan (firman-Nya)

Maksudnya: “Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah” (al-Kaafiruun 2-3)

Disisi lain kerana ayat ini menggunakan cara yang menunjukkan kepastian yang berlanjutan terus-menerus , “ tidak akan rela kepadamu sepanjang masa” sedangkan terbukti kemudian bahawa ada diantara mereka yang memeluk Islam maka demikian yang dimaksudkan dengan Yahudi dan Nasrani oleh ayat ini adalah orang-orang tertentu diantara mereka bukan semua Ahl Al-Kitab.

Malah jika dilihat sebab turunnya surah Al-Baqarah 120 di atas berkenaan dengan pemindahan kiblat solat kaum Muslim kearah Ka’bah, yang ketika itu kaum Yahudi Madinah dan kaum Nasrani Najran mengharapkan agar Nabi dan kaum Muslim mengarahkan solat mereka ke kiblat mereka. Demikian pendapat Ibnu Abbas sebagaimana dikemukakan oleh As-Sayuthi dalam karyanya Asbab Al-Nuzul.

qordowi yahudi

Menurut Dr Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitabnya Fiqh Jihad dan Nahnu wa Al-Ghrab menyatakan bahawa ramai umat islam yang taat beragama tetapi tidak mentadbburi dan mendalami ayat-ayat itu.Mereka memandang ayat-ayat tersebut sebagai halangan untuk saling memahami, hidup berdampingan, serta membuat perdamaian dengan Yahudi dan Nasrani (Ahli Zimmi-yang tidak memerangi islam). Pemahaman tersebut keliru dan tidak lahir dari pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat Al-Quran. Hal tersebut kerana beberapa sebab:

  1. Ayat tersebut secara khusus ditujukan kepada Rasulullah, iaitu “ Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu”. Ayat tersebut sama sekali tidak menggunakan Lafaz Am yang sudah dikenal dalam kaedah bahasa Arab.
  2. Andai kata kita terima bahawa ayat tersebut ditujukan kepada semua orang, maka tidak lebih ayat itu hanya menunjukkan ketidakredhaan mereka secara mutlak hingga kita mahu mengikuti agama mereka. Sudah wajar sikap seperti ini ditunjukkan oleh orang yang memegang teguh ajaran agamanya. Begitupun dengan kita. Kita tidak akan secara mutlak redha kepada mereka, kecuali jika mereka mahu mengikuti agama kita. Itulah sikap alami dan timbale-balik yang sering dilakukan oleh seluruh pelusuk agama. Allah berfirman: Maksudnya: “Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamupun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian merekapun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain” (Al-Baqarah: 145)
  1. Tujuan kita bukan mencari keredhaan Yahudi dan Nasrani. Jika mereka tidak redha, bukan bererti mereka akan manjadi batu penghalang bagi saling kesefahaman dan hidup berdampingan. Namun, tujuan kita adalah mencari keredhaan Allah, baik manusia redha kepada kita mahupun tidak. Kita tidak boleh menjual keredhaan Allah dengan keredhaan makhluk dan harga materi atau non-materi mana pun. Jika orang-orang menyimpan matahari dengan tangan kanan kita dan bulan di tangan kiri kita, tidak akan hilang sedikit pun keinginan kita untuk mencari redha Allah.
  2. Meskipun ada ayat di atas, tetapi Islam tidak melarang umat Islam untuk memakan makanan Yahudi dan Nasrani serta menjadikan mereka sebagai keluarga. Ertinya kita boleh menikah dengan anak saudari, dan kerabat perempuan mereka. Dengan demikian, dari perempuan tersebut akan lahir anak-anak yang berbakti kepada ibu, nenek dari pihak ibu dan selain daripada mereka. Memperlakukan mereka sesuai dengan hak dan kewajipan kita terhadap kerabat dan keluarga. Sebagaimana Firman Allah: Maksudnya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)di dalam kitab Allah” ( Al-Anfal:75)

Selain itu, masih terdapat sejumlah ayat al-quran yang lain seperti Al-Maidah:82,  Al-Maidah:51,Ali Imran:28, Al-Mujaadilah;22, Al-Mumtahanah:1 dan beberapa ayat yang lain disalah fahami serta sejumlah hadis yang juga mengisyaratkan kebencian pada agama lain. Disini semakin tergambar bahawa fiqh hubungan antara agama merupakan problem serius yang dihadapi masyarakat modern.

Oleh kerana itu, seharusnya wilayah fleksibiliti syariat itu diperluaskan. Kerana itu, tidak ada alasan untuk menuding berbagai perubahan dan perkambangan baru sebagai “ancaman” bagi Islam. Maulana Mohammed Taqi Amini menyatakan:

The end of Shariah is equity and justice and every measure which may be employed therefore, shall be a part of the Faith and not a violation thereof

Al-Quran dan Nabi Muhammad sendiri memerintahkan sendiri agar umat manusia menggunakan akalnya dan berijtihad untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, tetapi diwahyukan sesuai konteks tertentu untuk menjawab pelbagai persoalan selama dua puluh tiga tahun kenabian Muhammad. Sistem pewahyuan yang progresif ini membenarkan bahawa hukum dan kehidupan harus saling terkait, aturan-aturan dan hendaknya melihat pada perubahan untuk memenuhi perubahan keperluan masyarakat.

 

Rujukan: Fiqh Jihad-Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, Nahnu wa Al-Ghrab - Dr Yusuf Al- Qaradhawi,Asbabun Nuzul-Imam Jalaluddin As-Sayuthi, 1001 Soal Keislamaan-M.Quraish Shihab, Fiqh Lintas Agama-Nurcholish Madjid,Kautsar Azhari Noer,Komaruddin Hidayat,Masdar F. Mas’udi, Zainun Kamal, Zuhairi Misrawi, Budhy Munawar-Rachman dan Ahmad Gaus AF

Wednesday, October 6, 2010

Mengapa Syaikh Al-Qaradhawi Mengkritik Sebahagian Kelompok Salafi ?

Oleh

Muhammad Fakhruddin Ismail

http://din86.blogspot.com/

 

             Kali ini penulis akan membawa satu karya yang ditulis oleh seorang murid Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi iaitu Syaikh Akram Abdus Sattar Kassab berkaitan “Metode Dakwah Yusuf Al-Qaradhawi”. Buku ini mengulas secara terperinci bagaimana cara dakwah guru beliau. Penulis melihat buku ini sangat unik, berlainan dari kitab dakwah yang lain serta sangat penting dibaca bagi para pendakwah dan bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana cara berdakwah yang elegan, serta begaimana menghadapi realiti semasa dan tentangan dakwah ke depan.

2_6487_1_10

Syaikh Akram Kassab berpandangan buku metode dakwah ini wajib ditulis kerana bahawa tulisan tentang keperibadian gurunya pada waktu sekarang telah berubah menjadi wajib kerana beberapa sebab. Beliau mengemukakan 6 sebab buku tersebut perlu ditulis. Salah satu sebabnya ialah kebelakangan ini Syaikh Al-Qaradhawi mendapatkan perlawanan kasar dan serangan yang membahayakan dari sejumlah orang, yang kerana kebodohan dan kedengkiannya kemudian memusuhinya. Bahkan, kami melihat sekelompok orang yang menulis makalah dengan tinta merah di atas lembaran biru yang dilakukan oleh orang-orang yang niatnya tidak baik dan berhati busuk.

Malah penulis melihat ada sebahagian kelompok ini melakukan pengintaian terhadap Syaikh Al-Qaradhawi dan menyibukkan diri mencari kesalahan dalam fatwa-fatwanya seperti mengkritik beberapa fatwa yang terdapat kitab “Al-Halal wa Al-Haram” dan kitab-kitab yang lain secara tidak beradab, keras dan tidak berdisplin serta tidak mencerminkan sikap islam itu sendiri seperti fatwa Al-Qaradhawi tentang Ahli Kitab, muzik dan sebagainya tetapi mereka ini seakan lupa kesannya kepada umat Islam sedangkan kitab itu juga membukakan hati non-muslim memasuki islam kerana mendapati syariat dan hukum Islam yang sempurna.

Syaikh Akram Kassab menyebut sekalipun sebahagian orang yang mengaku salafi bersikap keras terhadap Syaikh Al-Qaradhawi, namun dia tetap bersikap adil kepada mereka dan kepada para dai salafi. Bahasa pembicaraan Syaikh Al-Qaradhawi tidak berbeza dengan bahasa tulisannya yang tidak lepas dari nilai-nilai etika dan jauh dari melukai perasaan orang lain, sebagaimana bahasanya juga jauh dari ketajaman dan kekerasan.

Jika diperhatikan , Syaikh Al-Qaradhawi tidak keluar dari etika ini kecuali sangat sedikit dan boleh dikatakan jarang, bahkan sangat jarang. Saya (Syaikh Akram Kassab) telah memperhatikan melalui penelitian yang saya lakukan pada tulisan-tulisan Syaikh Al-Qaradhawi, bahawa sikapnya yang paling keras tampak ketika dia menulis tentang sebahagian yang dinisbatkan kepada salafiah. Hal ini yang membuatkan saya mengemukakan sebuah pertanyaan, “Mengapa Syaikh Al-Qaradhawi kadang-kadang kasar dalam menilai sebahagian orang-orang salafi?”

Dalam hal ini saya tidak menuduh Syaikh Al-Qaradhawi melakukan perbuatan dosa, tetapi saya mengambil kesimpulan dari apa yang ditulis oleh Syaikh Al-Qaradhawi, di antaranya:

Ketika berbicara tentang golongan yang memecah belah Islam, dan membahaginya menjadi empat golongan: Pertama; Golongan khurafat, dan yang dimaksud di sini adalah golongan sufi. Kedua; Golongan yang membelot, dan yang dimaksud di sini adalah golongan salafi. Ketiga; adalah golongan yang gemar mengkafirkan kelompok lain (takfiri). Keempat ; Golongan moderat, dan yang dimaksud di sini adalah golongan Ikhwanul Muslimin, Jamaah Islamiah di India, dan organisasi lain yang bersamaan dengannya.

Ketika Syaikh Al-Qaradhawi berbicara tentang aliran yang membelot dan yang dimaksudkan adalah golongan salafi, dia menyifatinya dengan mengatakan, “ Sekalipun golongan ini dikenal sangat keras dalam urusan agama dan dalam membelanya, ia memiliki ciri-ciri yang mudah dibezakan pada majoriti pengikutnya, iaitu:

  • Mereka suka berdebat dalam masalah akidah
  • Mereka memperhatikan bentuk dalam beribadah
  • Mereka mengambil secara zhahir dam masalah fiqh
  • Mereka memperhatikan masalah-masalah juz’i (cabang)
  • Keras dalam berdakwah
  • Mudah tersinggung dengan perbezaan pendapat

Sifat-sifat seperti di atas pada sebahagian personilitinya, tidak menunjukkan semua aggotanya. Jika ciri-ciri itu ada pada sebahagiannya, tetapi itu bukan suatu keharusan dan bukan menjadi ciri khas gerakan mereka.Kerana itu, saya melihat menyifati majoriti mereka dengan sifat-sifat di atas termasuk zhalim, atau menuduh mereka melakukan dosa dan itu bukanlah metode gurunya.

Syaikh Al-Qaradhawi selalu memperlihatkan golongan ini dengan Mazhab Zhahiriyah baru, kerana mengambil nash-nash secara zhahir, dan tidak memperhatikan maksudnya.

Saya (Syaikh Akram Kassab) katakan, “ Syaikh Al-Qaradhawi keras terhadap golongan ini, sekalipun dia lembut terhadap golongan sufi, bahkan golongan nasionalisme. Dengan kedua golongan ini dan lainnya Syaikh Al-Qaradhawi cenderung lembut dan lebih dekat kepadanya, cenderung menyatukan daripada membezakan. Yang tampak bagi saya, bahawa yang mendorong Syaikh Al-Qaradhawi bersikap keras terhadap golongan ini atau kepada sebahagian pengikutnya adalah :

1. Sebahagian dari pengikut golongan ini tidak boleh mengendalikan lisannya. Tidak ada seorang pun dari ulamak terdahulu dan kontempori yang luput dari celaannya.

2. Golongan ini merasa tersinggung dengan adanya perbezaan pendapat.Kerana itu menolak semua yang berbeza pendapat dengannya.

3. Dalam pandangan Syaikh Al-Qaradhawi dan lainnya yang peduli terhadap kebangkitan Islam, golongan ini menyebabkan Islam harus menanggung apa yang mestinya tidak ditanggungnya, dan golongan inilah yang menyebabkan mundurnya dakwah Islamiyah selangkah demi selangkah.

4. Golongan ini melakukan pengintaian terhadap Syaikh Al-Qaradhawi dan golongan moderat dan mengajak perang dengan menerbitkan selebaran, artikel, dan buku-buku. Dalam buku-buku itu disebutkan kesesatan Syaikh Al-Qaradhawi. Mereka mengatakan, “ Sesungguhnya dia adalah pelaku bid’ah. Sebahagian dari mereka ada menilainya fasik. Sebahagian mereka ada yang mengkafirkannya. Sebahagian mereka ada mengatakan, “ Dia adalah seorang Masuni,” dan berbagai tuduhan lainnya.

 

Cinta Praktikal

 

Oleh

Muhammad Fakhruddin Ismail

http://din86.blogspot.com/

 

              Cinta praktikal ialah cinta dengan cara yang praktis atau juga boleh dikenali sebagai cinta yang sebetulnya. Penulisan ini bukan khusus pada cinta selepas kahwin tetapi kepada yang sudah terlanjur cinta sebelum kahwin. Batasan cinta sebelum kahwin lebih sukar cabarannya berbanding cinta selepas kahwin. Ini kerana bagi yang bercinta sebelum kahwin mereka terpaksa menjaga batasan-batasan dalam pergaulan, pandangan dan sebagainya supaya tidak tergelincir kelembah dosa dan maksiat. Ia memang sukar untuk dielakkan melainkan diminta petunjuk kepada Allah supaya dihindari daripada melakukan perkara dosa dan maksiat tersebut.

images

Lebih sukar lagi jika percintaan itu berlaku dimana mereka terpaksa berjumpa satu sama lain, terpaksa duduk bersebelahan maka banyaklah pula cabarannya seperti cinta di tempat satu kerja.Perkara itu tidak mustahil boleh berlaku. Dengan duit yang masih belum mencukupi dan karenah Ibu Bapa yang pelbagai menyebabkan sukar untuk meneruskan hajat niat yang suci. Apabila perkara ini berlaku maka perasaan rindu itu sukar dihilangkan. Lebih-lebih lagi apabila kerap pertemuan itu maka semakin kuat dorongan anda untuk mendekatinya kerana rindu itu hanyalah satu tekanan perasaan anda untuk mendekati padanya. Rindu hanya boleh dihilangkan pada perkahwinan sahaja kerana itulah ubat mujarab yang berkesan untuk menghilangkan perasaan tersebut. Rindu memerlukan sentuhan, tanpa sentuhan, rindu tidak dapat dihilangkan kerana sentuhanlah membawa kemanisan rindu . Kemanisan rindu itu hanyalah pada persetubuhan yang sah. Sabda Nabi s.a.w:

Maksudnya: Apabila seseorang kamu melihat seseorang perempuan lalu dia jatuh hati kepadanya, maka hendaklah dia menyetubuhi isterinya. Kerana yang demikian itu akan menghilangkan perasaan (rindu) yang ada dalam dirinya. [Sahih muslim , No.2491].

Jika perasaan rindu itu mula bertapak dihati maka janganlah menyibukkan hati merindui makhluk yang masih tidak halal lagi pada kita. Ini kerana kita sudah meletakkan perasaan itu bukan pada tempatnya.Maka ia memudahkan lagi syaitan menjalankan agendanya untuk mereka yang sudah bercinta supaya lalai daripada mengingati-Nya dan melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Jika ia tetap berlaku hendaklah dikawal perasaan kerana islam tidak menyekat perasaan itu tetapi islam mengajar kita untuk mengawal perasaan .

Bagi penulis cinta selepas kahwin adalah lebih manis daripada cinta sebelum kahwin kerana ia dapat menghindari diri daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Ini kerana dosa dan maksiat yang dilakukan sepanjang perhubungan cinta sebelum perkahwinan itu yang akan membawa musibah selepas perkahwinan.

Lihat sahajalah realiti zaman ini berdasarkan petikan akhbar Utusan Malaysia 3 Mac 2009, memaparkan kadar kes perceraian di Malaysia meningkat mendadak mencecah 75,299 kes. Mengapa perkara ini boleh berlaku? Salah satu sebabnya hilangnya keberkatan dalam perkahwinan tersebut. Ini kerana perkahwinan itu terbina atas dasar maksiat kepada Allah. Maka bagi pasangan yang pernah melakukan dosa dan maksiat sepanjang perhubungan mereka sebelum perkahwinan perlulah bertaubat kepada Allah S.W.T kerana dengan pintu taubat sahaja yang dapat menghapuskan dosa mereka dan dapat mempertahankan bahtera perkahwinan yang dibina itu daripada berlaku penceraian.

Mungkin sesetengah orang sudah merancang untuk bercinta selepas kahwin tetapi kemungkinan apa yang dirancang akan sebaliknya yang berlaku. Jika ia berlaku seperti mana penulis katakan islam tidak menyekat tetapi islam memerintah kita untuk mengawal. Cinta  adalah suatu fitrah manusia yang diberikan oleh Allah Azza wajalla kepada makhluknya. Maka islam tidak menyekat fitrah manusia tetapi islam memerintahkan mereka supaya mengawal daripada terjerumus melakukan dosa dan maksiat.Cinta adalah fitrah yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya maka yang patut lebih dicintai ialah Allah kerana Dia yang memberikan manusia cinta,maka Dia yang patut lebih dicintai. Cinta adalah seperti hadiah Allah kepada makhluknya maka bukan hadiah itu kita cintai tetapi kepada pemberinya yang patut dicintai iaitu Allah. Jika hadiah yang dicintai maka kita telah mempertuhankan cinta  bukannya Allah. Jika ia berlaku maka kita telah tersasar daripada landasannya

Cinta tanpa kawalan membawa padah. Mereka seolah berada didalam khayalan dunia yang lain. Hati apabila sudah tertawan itulah yang menyebabkan tidur tak lena, mandi tak basah, makan tak kenyang. Itulah cinta buta. Cinta yang didasari tanpa panduan syariat islam. Cinta ini membuatkan seseorang itu terbang seakan layang-layang, mata bertentangan mata meninggalkan kesan dihati, bila berjauhan seakan dekat dihati.

Cinta berdasarkan peraturan Allah akan membawa natijah yang baik. Mereka tidak perlu berdating, berpegang tangan, berbual telefon, senyuman manis, SMS romantik dan sebagainya. Mungkin ada remaja akan mengeluh dan berkata “ itu bukan cinta namanya. Jika cinta mestilah ada sentuhan tangan, bersms, berbual telefon dan berdating” Ya,itu hanyalah pandangan dari sudut kita tetapi bukan dari pandangan Allah Azza wajalla. Cinta sebelum perkahwinan adalah suatu ujian dan cabaran kepada hambanya. Jika cabaran perasaan itu pun sukar dikawal sehingga melakukan dosa dan maksiat bagaimana pula cabaran tanggungjawab selepas perkahwinan yang jauh lebih besar dan sulit cabarannya daripada sekadar cabaran menolak ajakan nafsu yang berkeinginan berdating, berpegang tangan, bergaul mesra dan sebagainya? Seperti mana juga yang disebut oleh ustaz Hasrizal Abdul Jamil dalam bukunya ‘ Aku Terima Nikahnya’ bahawa jangan buktikan jati dirimu selemah itu. Jika menolak zina sudah sampai mencetuskan porak peranda hidupmu, dimanakah kejantananmu untuk memimpin isteri dan anak-anak?

Cinta berdasarkan peraturan Allah lebih baik dan membawa berkat daripada cinta berdasarkan peraturan manusia. Mungkin golongan yang berdating berasa pelik bagi golongan yang tidak berdating. Ya, lihat sahaja ramai manusia yang berbuat demikian maka mengapa mereka tidak berbuat demikian.? Jika pun ramai yang melakukannya tetapi salah disisi islam maka ia tetap salah. Bukan bermakna majoriti yang melakukannya maka ia menjadi benar. Firman Allah S.W.T:

Maksudnya: “Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)” [Al-An’aam 116]

_______________________________________________________________________

Wallahua'lam

Muhammad Fakhruddin Ismail