Friday, October 23, 2009

Metod Atau Kaedah Yang Digunakan Oleh Dr Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Mengeluarkan Fatwanya

 

Oleh

Muhammad Fakhruddin Ismail

http://din86.blogspot.com/

 

Artikel ini dapat membantu pembaca dalam menyingkap tabir hukum dari segala perkara dalam perspektif metod fiqh Dr Yusuf Al-Qaradhawi. Dengan ini diharap pembaca dapat menimbang berbagai cabang dan pokok masalah sesuai dengan kaedah yang telah ditetapkan dalam syariat islam dan secara tidak langsung dapat membantu pembinaan intelektual pembaca sehingga dapat berfikir secara sistematik dan mendalam. Penulisan ini adalah muqaddimah yang ditulis dan disusun oleh Dr.Amru Abdul Karim Sa’dawi dan kitab ini sudah diterjemahkan dalam judul Indonesia iaitu “ Wanita dalam Fikih Al-Qardhawi ” mengenai kaedah dan ijtihad yang digunakan oleh Dr Yusuf Al-Qaradawi dalam mengeluarkan sesuatu fatwanya. Sungguh bermanfaat bagi kita apa yang dilakukan oleh beliau sendiri. Penulis hanya membawa ringkasan sahaja tanpa menghuraikan maksud dalam sesuatu urutan kaedah dan ijtihad Al-Qaradhawi yang ditulis oleh Dr.Amru Abdul Karim Sa’dawi . Berikut adalah muqaddimahnya:

Setiap imam dalam menetapkan hukum atau mujtahid dalam masalah agama memiliki kumpulan kaedah-kaedah yang bijaksana dan nilai-nilai aplikasi yang menunjukkan pada manhajnya, dan dari kaedah itulah keluar fatwa-fatwanya. Pengumpulan kaedah itu tentu sahaja terdiri dari sumber pendalilan dan hujjahnya, serta bagaimana cara mengambil istinbat hukum syariat islam, sebagaimana juga terdiri dari tingkatan dari tingkatan prioritinya, atau hal-hal yang harus tetap diperhatikan dan dipertahankan.

qardhawi(1)

Ada dua cara untuk mengetahui kaedah itu:

 1. Adalah nash, atau mujtahid menetapkan sumber-sumbernya dan urutannya, dan apa yang dijadikan rujukan ketika terjadi perbezaan pendapat, atau apa yang disebut sebagai cara-cara mengatasi perbezaan pendapat.
 2. Adalah penelitian, iaitu peneliti meneliti sejumlah karya mujtahid, fatwa-fatwanya, perkataannya, dan pernyataan yang selalu diperhatikan, lalu menjadi ciri khusus sebagai sebuah manhaj dalam kebanyakan ijtihadnya, jika tidak pada semua ijtihadnya.

Kedua-dua cara ini telah dilakukan oleh Syaikh Al-Qaradhawi dan ini tercermin ketika dia pertama kali menulis bukunya yang berjudul Al-Halal Wal Haram Fil Islam, sejak tahun 1959 yang mana buku tersebut pada pembukaannya terdapat sebanyak sebelas kaedah. Dia berkata, bahawa itulah manhajnya dan dia konsisten melaksanakan dalam fatwa-fatwanya, iaitu:

 1. Asal sesuatu adalah mubah,
 2. Menentukan halal dan haram adalah hak Allah satu-satunya,
 3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik,
 4. Mengharamkan yang halal akan berakibat timbulnya kejahatan dan bahaya ,
 5. Setiap yang halal tidak memerlukan yang haram,
 6. Apa saja yang membawa kepada haram adalah haram,
 7. Bersiasat terhadap hal yang haram hukumnya adalah haram,
 8. Niat yang baik tidak dapat melepaskan yang haram ,
 9. Menjauhkan diri dari syubhat kerana takut terlibat dalam yang haram,
 10. Sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang,
 11. Keadaan darurat membolehkan yang terlarang.

Perkataan ini semua disampaikan oleh Syaikh Al-Qaradhawi sejak lebih dari empat puluh tahun, sebagaimana dia juga sering menyampaikan bahawa manhajnya dalam berdakwah dan berijtihad adalah sebagai berikut:

 1. Jastifikasi harus didasarkan pada nash-nash yang terpelihara daripada kesalahan dan bukan didasarkan pada pendapat orang-orang.
 2. Hal-hal yang syubhat dikembalikan kepada muhkamat, dan bersifat zhanni dikembalikan kepada yang dalilnya qath’i (kuat).
 3. Memahami masalah cabang dan parsial harus dalam perspektif masalah pokok dan global.
 4. Berdakwah kepada ijtihad dan pembaharuan, dan mencela kejumudan dan taqlid.
 5. Berdakwah kepada sikap konsisten dan tidak merosak akhlak.
 6. Berdakwah untuk mempermudah dan bukan untuk mempersulitkan dalam bidang fiqh.
 7. Berdakwah kepada menanamkan keyakinan dan tidak berdebat dalam masalah akidah.
 8. Memperhatikan aspek rohani dan tidak memperhatikan aspek luarnya dalam beribadah.
 9. Berdakwah kepada mengikut ajaran agama dan berkreasi dalam urusan dunia.

Sebagaimana di antara kerakteristik manhaj Syaikh Al-Qaradhawi adalah sebagai berikut:

 1. Bersikap tegas dan ketat dalam masalah pokok dan ketetapannya.
 2. Bersikap meringankan dalam masalah cabang dan parsial.
 3. Bersikap meringankan dalam keadaan terjadi bencana.
 4. Bersikap meringankan dalam keadaan sesuatu itu banyak diperlukan oleh masyarakat.

Kerana itu, kita dapatkan urutan masalah yang terdapat dalam manhaj Syaikh Al-Qaradhawi memfokuskan pada beberapa hal berikut:

 1. Hal-hal yang bersifat pokok dan umum didahulukan daripada yang bersifat cabang dan parsial.
 2. Yang wajib didahulukan daripada yang sunnah.
 3. Yang disepekati didahulukan daripada yang dipertentangkan.
 4. Kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan peribadi.
 5. Kepentingan yang besar didahulukan daripada kepentingan kecil.
 6. Kepentingan yang inti dan pokok didahulukan daripada kepentingan sampingan.
 7. Kepentingan yang abadi didahulukan daripada kepentingan yang bersifat sementara.

Ini juga bererti bahawa:

 1. Dia memadukan antara nash-nash dan tujuan syariat dalam suatu perdebatan yang tidak menggunakan petunjuknya dan tidak berjalan sesuai tuntutannya, kecuali orang yang mendalam ilmunya.
 2. Dia menjastifikasikan tujuan syariat islam dalam nash-nash.
 3. Dia memahami nash-nash dalam kerangka yang sesuai dengan tujuan syariat islam.
 4. Dia mengaitkan hukum-hukum parsial antara satu dengan lainnya, demikian juga dengan tujuan syariat islam yang umum.

Adapun di antara kerakteristik manhaj Dr. Yusuf Al-Qaradhawi yang paling penting dalam memandang masalah wanita adalah sebagai berikut:

 1. Mengembalikan hak-hak wanita yang diberikan oleh syariat islam dan memudahkan dalam menjalankan kewajipan-kewajipannya. Dia termasuk orang yang ahl fikih dalam masalah wanita dan hak-haknya berdasarkan bahawa dia memahami ilmu syariat dan dunia saat ini berserta fakta-fakta yang melingkupinya.
 2. Kesesuaian antara nash dan realiti, dengan memudahkan dan meringankan beban berat dalam fatwa-fatwa yang berhubungan dengan hukum-hukum keluarga.

Antara nilai-nilai kebijaksanaan, kaedah dan ijtihad yang dicetuskan oleh Dr Yusuf Al-Qaradhawi dalam fatwanya dengan melihat masalah-masalah semasa adalah seperti berikut:

 1. Menjadikan nash sharih Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan.
 2. Mengkorelasikan nash antara satu dengan lainnya
 3. Memadukan antara fikih dan hadis
 4. Menghormati ijma’ yang diyakini
 5. Memilih mazhab dan mempelajari buku-bukunya
 6. Memperhatikan keadaan zaman dan lingkungan dalam berfatwa
 7. Tidak terlalu memperberat dengan yang haram dan yang wajib
 8. Sikap moderat dan seimbang
 9. Memperhatikan kepentingan umum
 10. Mempermudah (terutama ketika terjadi bencana)
 11. Berbicara kepada orang lain dengan bahasa zamannya
 12. Berpaling dari yang tidak bermanfaat dan menyambut hal yang baik
 13. Memperhatikan tujuan syariat
 14. Memperhatikan fakta (fiqh keseimbangan dan fiqh prioriti)

______________________________________________________________________

Muhammad Fakhruddin Ismail

No comments: